Vítejte na stránkách firmy KOPR - DDD služby Brno

Jako odborná firma v oblasti DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE využíváme zkušeností získaných během dlouholeté praxe (20 let ZNZP a ZZN Brno) a jako soukromý subjekt působíme na trhu od roku 1992.

Používání široké palety povolených biocidních přípravků a moderních technologií je u nás samozřejmostí. Vzhledem k tomu, že působíme dlouhodobě ve větších podnicích a společnostech po celé ČR, specializujeme se zejména na sestavování a zavádění „Projektu integrované ochrany před škůdci“.

Samozřejmou součástí naší servisní činnosti je precizní zpracování agendy DDD pro potravinářské provozy, ale i jiné firmy, kde tato problematika úzce souvisí s normami EU a implementací do systému tzv. “kritických bodů“ v rámci programu analýz a opatření HACCP. Tato agenda je vedena ve firemní složce DDD, jejíž součástí je pak především půdorysné schéma objektu se zakreslením a označením deratizačních staniček, monitorovacích míst a dalších DDD aplikačních a monitorovacích prvků, protokoly o provedení úkonů DDD, vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců, bezpečnostní listy k použitým přípravkům, osvědčení k činnosti, živnostenské oprávnění a koncesní listiny, pojištění, zdravotní karty, atd…, a která je k dispozici např. při auditech.

   

V naší činnosti bychom chtěli zvláště upozornit na dobré výsledky při eliminaci obtížného hmyzu, zvláště pak skupiny švábů a rusů v pekárenském resp. zavíječů v mlýnském průmyslu, ale i skladištních škůdců či různých druhů hlodavců v potravinářských či zemědělských oblastech. V případě Vašeho zájmu jsme ochotni kdykoliv vysvětlit všechny popisované oblasti, používané technologie, vyhotovit cenovou nabídku příp. zodpovědět jiné otázky.

 • při veškerých pracích zajišťujeme stoprocentní odbornost (dle §58 zák. 258/2000 Sb.) a naprostou diskrétnost
 • po domluvě se zákazníkem jsme k dispozici v danou hodinu za stejných cenových podmínek
 • všechny asanační práce provádíme v souladu se zákonem 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích
 • používáme pouze přípravky uvedené v „Seznamu ohlášených přípravků ministerstvem zdravotnictví, resp. seznamu schválených přípravků USKVBL Brno pro ochrannou dezinsekci a deratizaci“ a dle zák. 120/2002 Sb. o biocidech
 • ke každému aplikovanému a zavedenému přípravku předkládáme bezpečnostní list
 • přípravky pro dezinsekci a deratizaci aplikujeme v souladu s postupy uvedenými na etiketách
 • použité obaly od přípravků, staré nástrahy a uhynulé škůdce likvidujeme mimo objekty objednatele dle zák. 477/2001 Sb. o obalech a zák. 185/2001 o odpadech ve spolupráci s naším smluvním partnerem SITA CZ, a.s.
 • poskytujeme  bezplatný poradenský servis
 • jsme držiteli certifikátu systému managementu řízení jakosti (ISO 9001:2000) a systému environmentálního managementu (ISO 14001:2004)
 • jsme pojištěni proti mimořádným událostem spojených se škodnou událostí ze strany dodávající firmy vůči objednateli u České pojišťovny, a.s.
 • jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a evropské asociace sdružení DDD  Confederation of European Pest Control Association (CEPA)
 • jsme plátci DPH
Kopr
DDD služby Brno

Sokolova 23, BRNO 619 00
  tel: 603 456 303
  tel: 739 424 314
  info@deratizace-kopr.cz
 

Ochrana balkonu proti holubům
Instalace ochranného síťového systému proti holubům - lodžie, Vychodilova ul. Brno.
Kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat
V dubnu 2008 jsme absolvovali předepsanou přípravu dle zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a úspěšně složili závěrečnou zkoušku.
Instalace hrotového a síťového systému
Několik záběrů z realizované zakázky instalace hrotového a síťového ochranného systému proti holubům.
Likvidace vosích a sršních hnízd
Provádíme likvidaci vosích a sršních hnízd.
Vyklízecí práce
Nabízíme vyklízení půd, sklepů i bytů včetně odvozu a likvidace odpadu a případně následné dezinfekce.
Světelné lepící pasti na létající hmyz
Je všeobecně známé, že létající hmyz přenáší množství organismů způsobujících různé onemocnění, jako jsou například Listerie, Salmonella a pod. Instalace světelných pastí na létající hmyz Vám zabezpečí, že nedostanete "víc", než jste si skutečně objednali.

vykliďto.cz - vyklízení Kroměříž

Copyright © 2018 Stanislav KOPR - DDD služby Brno, Sokolova 23, 619 00, tel: 603 456 303, 739 424 314, info@deratizace-kopr.cz
IČO: 46339957, DIČ: CZ500901080, Bankovní spojení: 1939541-621/0100. Technické řešení a design EDATA.